De Wisselkoers

HOOFDSTUK I Zowel voor de stof als voor de energie is er een wet van behoud. Een geïsoleerd systeem kan noch in massa noch in totale energie variëren. De stof heeft gewicht, maar de energie is zonder gewicht. Het zijn daarom twee verschillende begrippen en er zijn...

De Wisselkoers

HOOFDSTUK I Toen eenmaal dit belangrijke werk verricht was, ging het verder met rasse schreden vooruit, AI spoedig kwam men tot het inzicht, dat deze soorten van energie (mechanische energie en warmte) er slechts een tweetal zijn uit de vele vormen, waarin de energie...

De Wisselkoers

HOOFDSTUK I De resultaten van zijn talrijke proeven zijn als volgt samen te vatten:1e. De hoeveelheid warmte, die door wrijving ontstaat, is altijd evenredig aan de hoeveelheid verbruikte energie. 2e. De hoeveelheid warmte, nodig om 1 kilogram water (gewogen in het...

De Wisselkoers

HOOFDSTUK I De bepaling van deze grootheid was het doel van de onderzoekingen van Joule. Het mechanisme van een van zijn proeven lijkt wel op dat van een klok met gewichten. Het opwinden van zulk een klok geschiedt door het omhooghalen van gewichten, waardoor aan het...

De Wisselkoers

HOOFDSTUK I Joule toonde proefondervindelijk de juistheid aan van de veronderstelling, dat warmte een vorm van energie is, en bepaalde het zogenoemde warmte-equivalent. Het is belangwekkend na te gaan, welke zijn resultaten waren. De som van potentiële en kinetische...

De Wisselkoers

HOOFDSTUK I Een kleine honderd jaar geleden werd het nieuwe spoor, dat leidde naar de opvatting van warmte als een vorm van energie, reeds vermoed door Mayer en later door Joule experimenteel bevestigd. Het is een merkwaardig toeval, dat bijna al het baanbrekende werk...