Licht Als Stof

HOOFDSTUK II Wij nemen nu een ander voorbeeld, een geval waarbij het licht door materie moet heengaan. Wij laten een lichtstraal uit het luchtledig vallen op een glazen plaat. Wat gebeurt er dan? Als de wet van de rechtlijnige voortplanting hier geldig zou zijn, zou...

De Wisselkoers

HOOFDSTUK I Zowel voor de stof als voor de energie is er een wet van behoud. Een geïsoleerd systeem kan noch in massa noch in totale energie variëren. De stof heeft gewicht, maar de energie is zonder gewicht. Het zijn daarom twee verschillende begrippen en er zijn...

De Wisselkoers

HOOFDSTUK I Toen eenmaal dit belangrijke werk verricht was, ging het verder met rasse schreden vooruit, AI spoedig kwam men tot het inzicht, dat deze soorten van energie (mechanische energie en warmte) er slechts een tweetal zijn uit de vele vormen, waarin de energie...

De Wisselkoers

HOOFDSTUK I De resultaten van zijn talrijke proeven zijn als volgt samen te vatten:1e. De hoeveelheid warmte, die door wrijving ontstaat, is altijd evenredig aan de hoeveelheid verbruikte energie. 2e. De hoeveelheid warmte, nodig om 1 kilogram water (gewogen in het...

De Ongebruikte Aanwijzing

HOOFDSTUK I Op een wat meer pedante manier formuleert een natuurkundige hetzelfde resultaat: de versnelling van een vallend lichaam neemt toe in verhouding tot zijn zware massa en neemt af in verhouding tot zijn trage massa. Daar alle vallende voorwerpen dezelfde...