DE EVOLUTIE VAN DE FYSICA

Maar onze verhandeling moest eenvoudig blijven. Door de doolhof van feiten en begrippen moesten wij een weg kiezen, die ons zowel kenmerkend als van grote betekenis toescheen. De feiten en theorieën, die door deze weg niet bereikt werden, moesten buiten beschouwing gelaten worden.

De bedoeling van dit boek noodzaakte ons tot een bepaalde keuze van feiten en begrippen. De belangrijkheid van een probleem moet niet beoordeeld worden naar het aantal bladzijden, dat eraan is gewijd. Enige belangrijke begrippen zijn hier niet behandeld, niet omdat zij ons onbelangrijk toeschenen, maar omdat zij niet gelegen zijn langs de weg, die wij ons voorgenomen hadden te volgen.